Privacyverklaring


Privacyverklaring

Het Nederlands Hoornisten Genootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: www.hoornistengenootschap.nl
Postadres: Lommerbaan 25, 2728 JA Zoetermeer

Ella Huisman is de Functionaris Gegevensbescherming van het Nederlands Hoornisten Genootschap. Zij is te bereiken via secretaris@hoornistengenootschap.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Nederlands Hoornisten Genootschap verwerkt je persoonsgegevens wanneer je je als lid aanmeldt of wanneer je als lid staat geregistreerd. Daarnaast verwerken we gegevens van personen die geen lid zijn, maar zich inschrijven als deelnemer aan activiteiten georganiseerd door het Nederlands Hoornisten Genootschap. Wij verzamelen uitsluitend gegevens die jij zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Soort lidmaatschap
 • Bankrekeningnummer
 • School/universiteit en studentnummer (alleen van student-leden)
 • Informatie over muzikale ervaring (alleen bij inschrijven voor activiteiten en alleen indien relevant)

Bijzondere en/of persoonlijke persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@hoornistengenootschap.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel slaan wij deze gegevens op?

Het Nederlands Hoornisten Genootschap verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling van je contributie.
 • Het verzenden van ons kwartaalblad “Uijlenspieghel”.
 • Het verzenden van de hoornagenda of andere relevante informatie per e-mail, wanneer je je daarvoor hebt aangemeld.
 • Het verzenden van informatie over activiteiten waarvoor je je hebt ingeschreven.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met verenigingsactiviteiten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Nederlands Hoornisten Genootschap neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het Nederlands Hoornisten Genootschap) tussen zit.

Het Nederlands Hoornisten Genootschap gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • e-boekhouden.nl In dit programma wordt de ledenadministratie en de boekhouding van de vereniging bijgehouden. Uitsluitend leden van het bestuur en de redactie van Uijlenspieghel hebben d.m.v. een autorisatie toegang tot dit systeem. Zij hebben alleen toegang tot de specifieke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taak binnen het Nederlands Hoornisten Genootschap.
 • WordPress Dit is het content management systeem van onze website. Gegevens die je invult in een formulier worden via een beveiligde verbinding verzonden naar onze webserver.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Nederlands Hoornisten Genootschap bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra je lidmaatschap is beëindigd zullen alle persoonsgegeven uit het systeem worden verwijderd en niet langer gearchiveerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nederlands Hoornisten Genootschap verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder zullen je persoonsgegevens uitsluitend met expliciete toestemming worden verstrekt aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van het Nederlands Hoornisten Genootschap gebruikt alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het correct functioneren van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen in cookies. We gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken om informatie te delen met derden (de link naar onze Facebook pagina is alleen een hyperlink, zonder software interactie met Facebook).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Nederlands Hoornisten Genootschap en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@hoornistengenootschap.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Het Nederlands Hoornisten Genootschap wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Nederlands Hoornisten Genootschap neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ella Huisman, onze Functionaris Gegevensbescherming, via secretaris@hoornistengenootschap.nl.